AcuPlus

06-18632444

[email protected]

AcuPlus hecht groot belang aan het beschermen van uw privacy. In deze privacyverklaring kunt u lezen op welke wijze ik als behandelaar en trainer omga met uw persoonsgegevens.

Doeleinden van de persoonsgegevens die door mij worden verwerkt specifiek in het kader van acupunctuur:

Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) van toepassing op mijn werk als acupuncturist. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Om die reden ga ik als volgt om met persoonsgegevens:

1. Dossierplicht

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.

2. Bewaartermijn

De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft).

3. Beroepsgeheim

Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode een geheimhoudingsplicht.

4. Minderjarigen

Indien de cliënt minderjarig is en de leeftijd van twaalf maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, is tevens de toestemming van de ouders die het gezag over hem uitoefenen of van zijn voogd vereist. De verrichting kan evenwel zonder de toestemming van de ouders of de voogd worden uitgevoerd, indien zij kennelijk nodig is teneinde ernstig nadeel voor de cliënt te voorkomen, alsmede indien de cliënt ook na de weigering van de toestemming, de verrichting weloverwogen blijft wensen. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde cliëntenrechten indruist tegen het belang van de cliënt. Wilsbekwame cliënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

Doeleinden van de persoonsgegevens die door mij worden verwerkt in het kader van acupunctuur en training:

Voor een goede behandeling of trainingssessie is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut of trainer, een dossier aanleg. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling of trainingssessie noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut of trainer heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een geheimhoudingsplicht.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen worden gebruikt:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt na een behandeling staan de gegevens die door de zorgverzekeraar worden gevraagd, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

“In het begin had ik echt zo iets van helpt dit wel...maar na een aantal afspraken voel ik echt verbetering. Had veel last van overgangsklachten en die zijn bijna helemaal weg waar ik zo blij mee ben!

Ja ik raad het iedereen aan maar verwacht niet dat je gelijk dingen merkt maar zet door na een paar (6) behandelingen ga je echt verschil merken!” 

 • uw naam, adres, postcode en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals ‘Natuurgeneeskundige behandeling’ of ‘Acupunctuur’
 • de kosten van de behandeling 

PRIVACY OP DE NOTA

Op de nota die u ontvangt na een training staan de volgende gegevens:

 • uw naam, adres, postcode en woonplaats
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals ‘Personal training’ of ‘Massage’
 • de kosten van de het consult

Ten aanzien van uw persoonsgegevens hebt u het recht:

 • op inzage
 • op wijziging
 • om 'vergeten' te worden
 • te verzoeken om overdracht aan derden
 • op informatie

Neem gerust contact met mij op indien u vragen heeft ten aanzien van deze privacyverklaring of uw persoonsgegevens. Natuurlijk help ik u ook graag indien u onverhoopt een klacht mocht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u hier desondanks niet samen met mij uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Volledigheidshalve wil ik u erop attenderen dat de inhoud van deze privacyverklaring kan wijzigen. In voorkomend geval kunt u de aangepaste verklaring vinden op deze website.